Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Säännöt

--------------------------

Tulevia tapahtumia

Vuosikokous

 

Huomio!

19.3.2020 klo 16.00 suunniteltu vuosikokous siirretään myöhemmin ilmoitettevaan ajankohtaan koronaviruksen aiheuttaman terveysvaaran johdosta! 

 

RDI 70 vuotta

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 70 vuotta yhdistyksemme perustamisesta.

Juhlimme tätä etappia syksyllä 2020 koronaviruksen aiheuttaman terveysvaaran johdosta! Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 

Vuosikokouksessa 21.3.2019 hyväksytyt säännöt


RAIDELIIKENTEEN DIPLOMI-INSINÖÖRIT RDI r.y.
Perustettu 17.4.1950 ja merkitty yhdistysrekisteriin 22.12.1950 numerolla 56.931

Y-tunnus: 2450227-5


SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on ”Raideliikenteen diplomi-insinöörit RDI r.y.” ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa ja sen kieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä, edustaa heitä, valvoa heidän ammattiin liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää heidän ammatillista kehitystään ja yhteistoimintaansa. 

Tarkoitusperiensä saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia sekä esitelmä- ym. valistustilaisuuksia. Yhdistys voi myöskin harjoittaa julkaisutoimintaa ja antaa lausuntoja sekä neuvotella yhdistyksen toimialaan kuuluvista asioista sekä ryhtyä tarvittaessa muihin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin toimenpiteisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi perustaa rahastoja ja panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi liittyä jäseneksi samoja tarkoitusperiä ajavaan yhdistykseen tai liittoon.

3 § Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen raideliikennealalla toimivan tai sitä palvelevan yhtiön tai viraston palveluksessa oleva tai eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka on suorittanut koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon. Yhdistyksen jäsenenä voi olla myös edellä mainittuihin tutkintoihin opiskeleva henkilö. Yhdistyksen jäsenistä tulee vähintään kahden kolmasosan (2/3) olla diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon suorittaneita. Aikaisemmin saavutetut jäsenedut säilyvät.

Eläkkeelle jäädessään jäsen säilyttää kaikki oikeutensa yhdistyksessä lukuun ottamatta äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseneksi liittymisestä on tehtävä ilmoitus yhdistyksen hallitukselle, jolla on valta hyväksyä tai hylätä jäsenyys. Hylkäävästä päätöksestä on asianomaisella oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen.

Yhdistyksen jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilö on kirjallisesti hakenut yhdistyksen jäsenyyttä ja josta alkaen hän on maksanut jäsenmaksunsa.

Yhdistyksestä eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin ilmoitus on merkittävä pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan eroamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien.

Jäsen, joka ei täytä maksuvelvollisuuksiaan yhdistystä kohtaan, voidaan yhdistyksen päätöksellä erottaa. Yhdistyksen hallituksella on myös oikeus ehdottaa erotettavaksi jäsen, jota hallituksen mielestä ei katsota kelvolliseksi yhdistyksen jäseneksi. Jäsen on erotettu yhdistyksestä, jos yhdistyksen kokouksessa suoritetussa äänestyksessä vähintään kolme neljännestä (3/4) läsnäolevista jäsenistä äänestää erottamisen puolesta.

Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä säädettyä luetteloa.

4 § Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Mikäli yhdistyksen hallitus katsoo lisämaksun tarpeelliseksi, on sen kutsuttava yhdistys kokoukseen lisämaksusta päättämään.

Eläkeläisjäsenet maksavat vuosikokouksen määräämän vuosimaksun.

5 § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, joka voi tarvittaessa valita asioiden valmistelua ja päätösten toimeenpanoa varten eri toimielimiä. Hallituksen toimikausi alkaa välittömästi yhdistyksen kokouksen päätettyä hallituksen kokoonpanosta.

Yhdistyksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä (4) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi paitsi ensimmäisessä vuosikokouksessa, jossa arvan mukaan valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen yhdeksi vuodeksi. Puheenjohtaja ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) muista hallituksen jäsenistä on pyrittävä valitsemaan diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon suorittaneista.

Varajäsenet kutsutaan hallituksen kokoukseen tarvittaessa siten, että ensimmäisenä kutsutaan aiemmin valittu ja hänen ollessa esteellinen, myöhemmin valittu. Tämä on myös äänioikeusjärjestys. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta yleensä, hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä kutsua yhdistys kokoukseen. Hallitus edustaa yhdistystä ulospäin. Yhdistys voi kuitenkin valita valtuutettuja ja heille varamiehiä edustamaan yhdistystä niissä yhdistyksissä tai liitoissa, joihin yhdistys sääntöjen 2 §:n mukaan mahdollisesti liittyy. Valtuutetut ja näiden varamiehet toimivat hallituksen antamien ohjeiden mukaan ja ovat oikeutettuja ja velvollisia olemaan läsnä hallituksen kokouksissa heidän toimintapiiriinsä kuuluvia asioita käsiteltäessä.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja tälle yksi (1) varahenkilö.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Samoin hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat, joille myös voidaan menoarvion puitteissa maksaa palkkiota.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa sihteerin tai taloudenhoitajan määrätyissä asioissa yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on lisäksi kutsuttava koolle, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä tai kaksi varsinaista jäsentä ja varajäsen ovat läsnä.

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, ellei asian kiireellisyyden takia pidetä tarpeellisena suorittaa tarkastusta välittömästi. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä hallituksen laatima vuosikertomus on vuosittain helmikuun kuluessa jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään 10 päivää ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun kuluessa hallituksen määräämänä päivänä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
    1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;
    2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat;
    3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
    4. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus;
    5. Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä kysymys tilien hyväksymisestä ja         vastuuvapauden myöntämisestä;
    6. Käsitellään tulo- ja menoarvio alkaneelle tilivuodelle sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja         virkailijoille maksettavat palkkiot;
    7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja;
    8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle;
    9. Valitaan kaksi toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä;
    10. Valitaan 5 §:n mukaiset valtuutetut ja heidän varahenkilönsä;
    11. Käsitellään muut hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat.

9 § Yhdistyksen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti perustellen vaatii. Kokouksissa toimii puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja pöytäkirjan laatii sihteeri, paitsi vuosikokouksissa, mistä on erikseen määrätty. Kokouksessa käsiteltävät asiat ilmoitetaan kokouskutsussa. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus sai vaatimuksesta tiedon.

Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköpostilla kaikille jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samoin kirjallisesti tai sähköpostilla.

Pöytäkirja allekirjoitetaan kuten hallituksen kokouksen pöytäkirjasta on määrätty.

10 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella maksavalla jäsenellä. Jäsen on oikeutettu valtakirjalla käyttämään enintään kahden jäsenen puhe- ja äänestysvaltaa kokouskutsussa mainituissa, mutta ei muissa asioissa.

Vaalit toimitetaan ja asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei joku yhdistyksen jäsen kannatusta saaden vaadi suljettua äänestystä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisu tapahtuu arvalla.

11 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa ja on päätöksen, ollakseen pätevä, saatava vähintään kolme neljännestä (3/4) kokouksen äänimäärästä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa erikseen ilmoitettava.

Jos yhdistys puretaan, on sen varat annettava rautatiealan yhtiöiden ja virastojen diplomi-insinöörien etuja ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai järjestölle käytettäväksi 2 §:n 1. kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin. Varojen käytöstä päätetään tarkemmin kokouksessa, jossa purkamisesta päätetään.

12 § Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.